فوتوگرام

عکس ها و فیلم های درباره آهنگ جدید در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های آهنگ جدید

Instagram
loading...
سریع فالوکن کلی رقص داریم😉😉 رقصش چطوره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . مارا دنبال کنید و بهترین ها را با ما ببینید💖 جذاب ترین کلیپ و سرگرمی ها دوست رو تگ کن حتما😉 بهترین دنس هارو تو پیج ما ببینید. #کلیپ_های_قبلی_رو_از_دست_نده_تگ_و_فالو_یادت_نره #دنس #دیسلاو #دخترونه_ها #دختر #ویدا #دنیا #دنسر_های_حرفه_ایی #رپ #رپ_فارسی #رقص_ایرانی #رقص_ترکی #رقص #ماعده_هژبری #مهراب_خسته_صدا #موزیک #آهنگ #آهنگ_جدید #رقاصه #شافل_رقص #شافل #لاو_ #نیلو #ویدیوموزیک #بهنام_بانیعای ییا ی #محسن_ابراهیم_زاده #حصین_ابلیس #یاس #تهران
سریع فالوکن کلی رقص داریم😉😉 رقصش چطوره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . مارا دنبال کنید و بهترین ها را با ما ببینید💖 جذاب ترین کلیپ و سرگرمی ها دوست رو تگ کن حتما😉 بهترین دنس هارو تو پیج ما ببینید. #کلیپ_های_قبلی_رو_از_دست_نده_تگ_و_فالو_یادت_نره #دنس #دیسلاو #دخترونه_ها #دختر #ویدا #دنیا #دنسر_های_حرفه_ایی #رپ #رپ_فارسی #رقص_ایرانی #رقص_ترکی #رقص #ماعده_هژبری #مهراب_خسته_صدا #موزیک #آهنگ #آهنگ_جدید #رقاصه #شافل_رقص #شافل #لاو_ #نیلو #ویدیوموزیک #بهنام_بانیعای ییا ی #محسن_ابراهیم_زاده #حصین_ابلیس #یاس #تهران
#سیاوش_قمیشی ترانه #شهر_من ﭘﺸﺖ ﻗﺎب ﺷﻴﺸﻪي ﭘﻨﺠﺮه اي ‫ﻛﻪ ﺷﺒﻬﺎي ﻣﻨﻮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺮه ‫ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎم ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﺗﻮ ﻗﺎﺑﺶ ﻣﻴﮕﺬره ‫ﭘﺸﺖ ﻗﺎب ﺑﻲ ﻧﻔﺲ ‫ﻣﺜﻞ اون ﭘﺮﻧﺪه ﻛﻪ دﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻗﻔﺲ ‫ﻣﺜـﻞ ﻳـﻚ ﺣـﻘـﻴـﻘـﺖ رﻓـﺘـﻪ ﺑـﻪﺑـﺎد ‫ﻣـﻨـﻮ ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﻣـﻲﺑـﺮه ‫ﻣﺜﻞ ﻳﻪ روﻳﺎ ﺗﻮي ﺧﻮاب ‫ﺷﻬﺮ ﻣﻦ، ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﻢ ‫ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﻨـﻬﺎﻳـﻲ ﺧـﻮﻳـﺶ ‫از ﭘﺲ ﺷـﻴﺸﻪ ﺗﻮ را ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ ‫ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻲ ﻣﺮا در ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺶ ‫ﻣﻦ وﺿﻮ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻴﺎل ﺗﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮم ‫و ﺗﻮ را ﻣﻲﺧﻮاﻧﻢ ‫و ﺑﻪ ﺷﻮق ﻓﺮدا ﻛﻪ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ دﻳﺪ ‫ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﻣﻲﻣﺎﻧﻢ ‫ﺗﻦ ﻣﻦ ﭘﺎره اي از آن ﺗﻦ ﺗﻮﺳﺖ ‫و ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﻬﺎي ﭘﺮ ﺳﺘﺎره ﺷﺐﺗﻮﺳﺖ ‫ﺗﻦ ﻣﻦ ﭘﺎره اي از آن ﺗﻦ ﺗﻮﺳﺖ ‫و ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﻬﺎي ﭘﺮ ﺳﺘﺎره ﺷﺐﺗﻮﺳﺖ ‫ﭘﺸﺖ ﻗﺎب ﺷﻴﺸﻪي ﭘﻨﺠﺮه اي ‫ﻛﻪ ﺷﺒﻬﺎي ﻣﻨﻮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺮه ‫ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎم ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﺗﻮ ﻗﺎﺑﺶ ﻣﻴﮕﺬره ‫ﭘﺸﺖ ﻗﺎب ﺑﻲ ﻧﻔﺲ ‫ﻣﺜﻞ اون ﭘﺮﻧﺪه ﻛﻪ دﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻗﻔﺲ ‫ﻣﺜـﻞ ﻳـﻚ ﺣـﻘـﻴـﻘـﺖ رﻓـﺘـﻪ ﺑـﻪﺑـﺎد ‫ﻣـﻨـﻮ ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﻣـﻲﺑـﺮه ‫ﻣﺜﻞ ﻳﻪ روﻳﺎ ﺗﻮي ﺧﻮاب ‫ﺷﻬﺮ ﻣﻦ، ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﻢ ‫ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﻨـﻬﺎﻳـﻲ ﺧـﻮﻳـﺶ ‫از ﭘﺲ ﺷـﻴﺸﻪ ﺗﻮ را ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ ‫ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻲ ﻣﺮا در ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺶ ‫ﻣﻦ وﺿﻮ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻴﺎل ﺗﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮم ‫و ﺗﻮ را ﻣﻲﺧﻮاﻧﻢ ‫و ﺑﻪ ﺷﻮق ﻓﺮدا ﻛﻪ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ دﻳﺪ ‫ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﻣﻲﻣﺎﻧﻢ ‫ﺗﻦ ﻣﻦ ﭘﺎره اي از آن ﺗﻦ ﺗﻮﺳﺖ ‫و ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﻬﺎي ﭘﺮ ﺳﺘﺎره ﺷﺐﺗﻮﺳﺖ ‫ﺗﻦ ﻣﻦ ﭘﺎره اي از آن ﺗﻦ ﺗﻮﺳﺖ ‫و ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﻬﺎي ﭘﺮ ﺳﺘﺎره ﺷﺐﺗﻮﺳﺖ ‫ﺗﻦ ﻣﻦ ﭘﺎره اي از آن ﺗﻦ ﺗﻮﺳﺖ ‫و ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﻬﺎي ﭘﺮ ﺳﺘﺎره ﺷﺐﺗﻮﺳﺖ بهترین ها در سایت نت موزیک .. #خاطره_ها #نوستالژی #نوستالژیک #نت_موزیک #اهنگ #آهنگ #اهنگ_شاد #آهنگ_جدید #موزیک_جدید #آهنگ_قدیمی #فیلم_قدیمی #موزیک_ماندگار #موزیک #موزیک_ویدئو #قدیمی #خاطرات #دانلود_آهنگ #موزیک #پیچ_موزیک #موسیقی #نت_موزیک #کنسرت_قمیشی #پیچ_قمیشس   .
#سیاوش_قمیشی ترانه #شهر_من ﭘﺸﺖ ﻗﺎب ﺷﻴﺸﻪي ﭘﻨﺠﺮه اي ‫ﻛﻪ ﺷﺒﻬﺎي ﻣﻨﻮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺮه ‫ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎم ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﺗﻮ ﻗﺎﺑﺶ ﻣﻴﮕﺬره ‫ﭘﺸﺖ ﻗﺎب ﺑﻲ ﻧﻔﺲ ‫ﻣﺜﻞ اون ﭘﺮﻧﺪه ﻛﻪ دﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻗﻔﺲ ‫ﻣﺜـﻞ ﻳـﻚ ﺣـﻘـﻴـﻘـﺖ رﻓـﺘـﻪ ﺑـﻪﺑـﺎد ‫ﻣـﻨـﻮ ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﻣـﻲﺑـﺮه ‫ﻣﺜﻞ ﻳﻪ روﻳﺎ ﺗﻮي ﺧﻮاب ‫ﺷﻬﺮ ﻣﻦ، ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﻢ ‫ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﻨـﻬﺎﻳـﻲ ﺧـﻮﻳـﺶ ‫از ﭘﺲ ﺷـﻴﺸﻪ ﺗﻮ را ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ ‫ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻲ ﻣﺮا در ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺶ ‫ﻣﻦ وﺿﻮ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻴﺎل ﺗﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮم ‫و ﺗﻮ را ﻣﻲﺧﻮاﻧﻢ ‫و ﺑﻪ ﺷﻮق ﻓﺮدا ﻛﻪ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ دﻳﺪ ‫ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﻣﻲﻣﺎﻧﻢ ‫ﺗﻦ ﻣﻦ ﭘﺎره اي از آن ﺗﻦ ﺗﻮﺳﺖ ‫و ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﻬﺎي ﭘﺮ ﺳﺘﺎره ﺷﺐﺗﻮﺳﺖ ‫ﺗﻦ ﻣﻦ ﭘﺎره اي از آن ﺗﻦ ﺗﻮﺳﺖ ‫و ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﻬﺎي ﭘﺮ ﺳﺘﺎره ﺷﺐﺗﻮﺳﺖ ‫ﭘﺸﺖ ﻗﺎب ﺷﻴﺸﻪي ﭘﻨﺠﺮه اي ‫ﻛﻪ ﺷﺒﻬﺎي ﻣﻨﻮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺮه ‫ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎم ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﺗﻮ ﻗﺎﺑﺶ ﻣﻴﮕﺬره ‫ﭘﺸﺖ ﻗﺎب ﺑﻲ ﻧﻔﺲ ‫ﻣﺜﻞ اون ﭘﺮﻧﺪه ﻛﻪ دﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻗﻔﺲ ‫ﻣﺜـﻞ ﻳـﻚ ﺣـﻘـﻴـﻘـﺖ رﻓـﺘـﻪ ﺑـﻪﺑـﺎد ‫ﻣـﻨـﻮ ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﻣـﻲﺑـﺮه ‫ﻣﺜﻞ ﻳﻪ روﻳﺎ ﺗﻮي ﺧﻮاب ‫ﺷﻬﺮ ﻣﻦ، ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﻢ ‫ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﻨـﻬﺎﻳـﻲ ﺧـﻮﻳـﺶ ‫از ﭘﺲ ﺷـﻴﺸﻪ ﺗﻮ را ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ ‫ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻲ ﻣﺮا در ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺶ ‫ﻣﻦ وﺿﻮ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻴﺎل ﺗﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮم ‫و ﺗﻮ را ﻣﻲﺧﻮاﻧﻢ ‫و ﺑﻪ ﺷﻮق ﻓﺮدا ﻛﻪ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ دﻳﺪ ‫ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﻣﻲﻣﺎﻧﻢ ‫ﺗﻦ ﻣﻦ ﭘﺎره اي از آن ﺗﻦ ﺗﻮﺳﺖ ‫و ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﻬﺎي ﭘﺮ ﺳﺘﺎره ﺷﺐﺗﻮﺳﺖ ‫ﺗﻦ ﻣﻦ ﭘﺎره اي از آن ﺗﻦ ﺗﻮﺳﺖ ‫و ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﻬﺎي ﭘﺮ ﺳﺘﺎره ﺷﺐﺗﻮﺳﺖ ‫ﺗﻦ ﻣﻦ ﭘﺎره اي از آن ﺗﻦ ﺗﻮﺳﺖ ‫و ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﻬﺎي ﭘﺮ ﺳﺘﺎره ﺷﺐﺗﻮﺳﺖ بهترین ها در سایت نت موزیک .. #خاطره_ها #نوستالژی #نوستالژیک #نت_موزیک #اهنگ #آهنگ #اهنگ_شاد #آهنگ_جدید #موزیک_جدید #آهنگ_قدیمی #فیلم_قدیمی #موزیک_ماندگار #موزیک #موزیک_ویدئو #قدیمی #خاطرات #دانلود_آهنگ #موزیک #پیچ_موزیک #موسیقی #نت_موزیک #کنسرت_قمیشی #پیچ_قمیشس .
آهنگ هم چی خوبه از بهزاد لیتو امیدوارم خوشتون بیاد.😄 اگه اومد لایک کنید.♥️😎 . #رپ #رپ_فارسی #آهنگ_جدید #آهنگ #موزیک_جدید #موزیک #موسیقی #موسیقی_جدید #بهزادلیتو #بزلی #آنیتا  #رادیوجوان
آهنگ هم چی خوبه از بهزاد لیتو امیدوارم خوشتون بیاد.😄 اگه اومد لایک کنید.♥️😎 . #رپ #رپ_فارسی #آهنگ_جدید #آهنگ #موزیک_جدید #موزیک #موسیقی #موسیقی_جدید #بهزادلیتو #بزلی #آنیتا #رادیوجوان
🌸 وقتی من تو رو دوست دارم لازم نیست نگران کسایی باشی که منو دوست دارن ... . عصر پنجشنبتون بخیر🌸💝 . #آرامش_بخش #آهنگ_جدید #رضابهرام #محبت #دوستی #عشق #روزمرگی #خونه_آرزو
🌸 وقتی من تو رو دوست دارم لازم نیست نگران کسایی باشی که منو دوست دارن ... . عصر پنجشنبتون بخیر🌸💝 . #آرامش_بخش #آهنگ_جدید #رضابهرام #محبت #دوستی #عشق #روزمرگی #خونه_آرزو
بهتـــــــــرینـارو تـــگ کنیـــــن😍👇 دلنوشته های خاص و کلیپ های ناب بیشتر از شش هزارتا کلیپ ودلنوشته↙↙  ↗↗↗ 👈کلیپ 👈کلیپ 😍😍فالو فراموش نشه😍😍 ↗↗↗ 😍👈دوستان برای حمایت از ما پست هارو لطفا لایک کنید سپاسگزارم 🤗 👇پیج های  اصلی دلنوشته و کلیپ👇 👈دلنوشته کلیپ 👈کلیپ . 👈کلیپ 👈کلیپ 👈کلیپ 👈یادخدا 👈شوهندی . ❤اینجا حال و هوای #دلت عوض میشه👆 ↗↗↗ کانال ما😍👇 ./_ . برای وارد شدن به کانال یا با فیلتر شکن از بیو وارد بشو یا اسم کانال رو تلگرام سرچ کنید 😍👌😍👌 سپاسگزارم بابت همراهی همیشگی شما🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 . #تایپوگرافی_شیراز_تهران_اصفهان_مشهد #عاشقانه #دلنوشته #خاص #عشق #دوست_دارم #قلب #قلب_من #خاص #احساس #احساسات #کلیپ_جدید_قدیم_بهترین #غم #تنهایی #گریه #موزیک #کلیپ #میکس #فازسنگین #غم #دلتنگی #دلنوشته #تکست #یک #ویدئو_دپ #گرافیک #تایپوگرافی #موزیک #ویدئو #موزیک_جدید #موزیک #آهنگ_جدید #
بهتـــــــــرینـارو تـــگ کنیـــــن😍👇 دلنوشته های خاص و کلیپ های ناب بیشتر از شش هزارتا کلیپ ودلنوشته↙↙ ↗↗↗ 👈کلیپ 👈کلیپ 😍😍فالو فراموش نشه😍😍 ↗↗↗ 😍👈دوستان برای حمایت از ما پست هارو لطفا لایک کنید سپاسگزارم 🤗 👇پیج های  اصلی دلنوشته و کلیپ👇 👈دلنوشته کلیپ 👈کلیپ . 👈کلیپ 👈کلیپ 👈کلیپ 👈یادخدا 👈شوهندی . ❤اینجا حال و هوای #دلت عوض میشه👆 ↗↗↗ کانال ما😍👇 ./_ . برای وارد شدن به کانال یا با فیلتر شکن از بیو وارد بشو یا اسم کانال رو تلگرام سرچ کنید 😍👌😍👌 سپاسگزارم بابت همراهی همیشگی شما🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 . #تایپوگرافی_شیراز_تهران_اصفهان_مشهد #عاشقانه #دلنوشته #خاص #عشق #دوست_دارم #قلب #قلب_من #خاص #احساس #احساسات #کلیپ_جدید_قدیم_بهترین #غم #تنهایی #گریه #موزیک #کلیپ #میکس #فازسنگین #غم #دلتنگی #دلنوشته #تکست #یک #ویدئو_دپ #گرافیک #تایپوگرافی #موزیک #ویدئو #موزیک_جدید #موزیک #آهنگ_جدید #
‌ ‌‌‌‌کنسرت مهدی احمدوند😍‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌این بار در همدان‌ ‌در سالن بوعلی‌ ‌‌‌ شهریور ماه ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌...‌‌‌‌ ‌‌‌‌جهت تهیه بلیط میتوانید از سایت زیر اقدام کنید :‌‌‌ ‌.‌ ‌‌‌‌‌––––––––––––––––––––––––‌‌‌‌‌‌        #اهنگ #مهدی_احمدوند 👑 #موزیک #موسیقی #پاپ #لایک #فالو #عشق #عاشقانه #جدید #آهنگ_جدید #قلب
‌ ‌‌‌‌کنسرت مهدی احمدوند😍‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌این بار در همدان‌ ‌در سالن بوعلی‌ ‌‌‌ شهریور ماه ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌...‌‌‌‌ ‌‌‌‌جهت تهیه بلیط میتوانید از سایت زیر اقدام کنید :‌‌‌ ‌.‌ ‌‌‌‌‌––––––––––––––––––––––––‌‌‌‌‌‌ #اهنگ #مهدی_احمدوند 👑 #موزیک #موسیقی #پاپ #لایک #فالو #عشق #عاشقانه #جدید #آهنگ_جدید #قلب
‌لحظاتی از کنسرت تهران‌ ‌ ‌‌‌‌کنسرت مهدی احمدوند😍‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌––––––––––––––––––––––––‌‌‌‌‌‌        #اهنگ #مهدی_احمدوند 👑 #موزیک #موسیقی #پاپ #لایک #فالو #عشق #عاشقانه #جدید #آهنگ_جدید #قلب
‌لحظاتی از کنسرت تهران‌ ‌ ‌‌‌‌کنسرت مهدی احمدوند😍‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌––––––––––––––––––––––––‌‌‌‌‌‌ #اهنگ #مهدی_احمدوند 👑 #موزیک #موسیقی #پاپ #لایک #فالو #عشق #عاشقانه #جدید #آهنگ_جدید #قلب
. آهنگ سال با اجرای گاوهای صباح منتشر شد☺🎶 پنیر صباح چه چیزیه! فتا، لبنه، شهری، بلغاری، لاکتیکی، سبزیجات، سالادی، خامه ای و... انتخاب شما کدومه؟😋 . .
. آهنگ سال با اجرای گاوهای صباح منتشر شد☺🎶 پنیر صباح چه چیزیه! فتا، لبنه، شهری، بلغاری، لاکتیکی، سبزیجات، سالادی، خامه ای و... انتخاب شما کدومه؟😋 . .
بگین به دادم برسه... ‌ ‌ ‌‌ ‌#محسن_ابراهیم_زاده 🎤 ‌ ‌‌#شب_های_دیوونگی 💔 ‌ ‌ ‌#نفس_عشق
بگین به دادم برسه... ‌ ‌ ‌‌ ‌#محسن_ابراهیم_زاده 🎤 ‌ ‌‌#شب_های_دیوونگی 💔 ‌ ‌ ‌#نفس_عشق
😍😍 زیبا باش زیبا زندگی کن زیبا بیندیش زیبا بخند تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به تاراج می برد شاد نبودن و افکار منفی خود اوست دوستانتونو تگ کنین پیجمونو بهشون معرفی کنید🙏 ⚋⚬🔹⚋⚬🔹⚋ ⤵ . . 🔸⚋⚪🔸⚋⚪🔸⚋ #ساندویچ #دسر #کباب #مستر_تستر #عکس #عکاسی #دوربین #آیفون #سامسونگ #استخدام #تبلیغات #تبلیغ_ارزان #مدیریت_اینستا #هیولا #مهران_مدیری #عکس #سینما #علی_صبوری #مهدی_احمد_وند #عشق #عاشق #رضا_عطاران #خنده #دوست #بمب_خنده #لاو #آهنگ_جدید #طبیعت #جهانگردی #
😍😍 زیبا باش زیبا زندگی کن زیبا بیندیش زیبا بخند تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به تاراج می برد شاد نبودن و افکار منفی خود اوست دوستانتونو تگ کنین پیجمونو بهشون معرفی کنید🙏 ⚋⚬🔹⚋⚬🔹⚋ ⤵ . . 🔸⚋⚪🔸⚋⚪🔸⚋ #ساندویچ #دسر #کباب #مستر_تستر #عکس #عکاسی #دوربین #آیفون #سامسونگ #استخدام #تبلیغات #تبلیغ_ارزان #مدیریت_اینستا #هیولا #مهران_مدیری #عکس #سینما #علی_صبوری #مهدی_احمد_وند #عشق #عاشق #رضا_عطاران #خنده #دوست #بمب_خنده #لاو #آهنگ_جدید #طبیعت #جهانگردی #
... خوشمزه ترین "چیز"ها از خوشحال ترین گاوها بدست میان!☺🎶 پنیر صباح چه چیزیه! فتا، لبنه، شهری، بلغاری، لاکتیکی، سبزیجات، سالادی، خامه ای و... انتخاب شما کدومه؟😋 . .
... خوشمزه ترین "چیز"ها از خوشحال ترین گاوها بدست میان!☺🎶 پنیر صباح چه چیزیه! فتا، لبنه، شهری، بلغاری، لاکتیکی، سبزیجات، سالادی، خامه ای و... انتخاب شما کدومه؟😋 . .
. 🎶موزیک سنتر ()🎵 . ●━━━━━━─────── ⇆ㅤㅤ ㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻ . 🎼موزیک چه خوشگل شدی امشب #چه_خوشگل_شدی_امشب 🎙خواننده : اندی #اندی 📍می توانید آهنگ این ویدیو را در کانال تلگرامی ما به آدرس (_) دانلود کنید برای مشاهده موزیک ویدیو ؛ آهنگ خوانی ؛ دکلمه ؛ هم خوانی ؛ رقص محلی ؛ موزیک ویدیو های محلی ؛ موزیک ویدیو جدید و .... به پیچ موزیک سنتر . مراجعه کنید . . . . 🎞کلیپ های خود را برای ما بفرستید و در موزیک سنتر دیده شوید 🎵رسانه موزیک سنتر بزرگترین مرجع موزیک در اینستاگرام . #موزیک ‌سنتر#موزیک #موزیک ‌ویدیو#موزیک_ویدیو #آهنگ #آهنگ ‌محلی#آهنگ ‌جدید#آهنگ_محلی #آهنگ_جدید #کلیپ  #خواننده #چالش #خواننده_شو #آهنگ_شاد #آهنگ_قدیمی #رقص #رقص_ایرانی #رقص_محلی #دکلمه #آهنگ_خوانی
. 🎶موزیک سنتر ()🎵 . ●━━━━━━─────── ⇆ㅤㅤ ㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻ . 🎼موزیک چه خوشگل شدی امشب #چه_خوشگل_شدی_امشب 🎙خواننده : اندی #اندی 📍می توانید آهنگ این ویدیو را در کانال تلگرامی ما به آدرس (_) دانلود کنید برای مشاهده موزیک ویدیو ؛ آهنگ خوانی ؛ دکلمه ؛ هم خوانی ؛ رقص محلی ؛ موزیک ویدیو های محلی ؛ موزیک ویدیو جدید و .... به پیچ موزیک سنتر . مراجعه کنید . . . . 🎞کلیپ های خود را برای ما بفرستید و در موزیک سنتر دیده شوید 🎵رسانه موزیک سنتر بزرگترین مرجع موزیک در اینستاگرام . #موزیک ‌سنتر#موزیک #موزیک ‌ویدیو#موزیک_ویدیو #آهنگ #آهنگ ‌محلی#آهنگ ‌جدید#آهنگ_محلی #آهنگ_جدید #کلیپ #خواننده #چالش #خواننده_شو #آهنگ_شاد #آهنگ_قدیمی #رقص #رقص_ایرانی #رقص_محلی #دکلمه #آهنگ_خوانی
. سلام 😁به به بِمیریم یا زوده😀. بالاخره آهنگ #نگو_برگرد یکشنبه سوم شهریور ماه ساعت هفت() منتشر میشه😁چقدر من دِموش رو حال کردم چه برسه به کاملش😁 . . #احسان_خواجه_امیری #آهنگ_جدید #نگو_برگرد #بزودی
. سلام 😁به به بِمیریم یا زوده😀. بالاخره آهنگ #نگو_برگرد یکشنبه سوم شهریور ماه ساعت هفت() منتشر میشه😁چقدر من دِموش رو حال کردم چه برسه به کاملش😁 . . #احسان_خواجه_امیری #آهنگ_جدید #نگو_برگرد #بزودی
. قطعه جدید احسان خواجه امیری به نام #نگو_برگرد یکشنبه ۳ شهریور ماه، ساعت ۱۹ منتشر خواهد شد
. قطعه جدید احسان خواجه امیری به نام #نگو_برگرد یکشنبه ۳ شهریور ماه، ساعت ۱۹ منتشر خواهد شد
. با گاوهای خوشحال صباح آشنا بشین!🎶☺ پنیر صباح چه چیزیه! فتا، لبنه، شهری، بلغاری، لاکتیکی، سبزیجات، سالادی، خامه ای و... انتخاب شما کدومه؟😋 . .
. با گاوهای خوشحال صباح آشنا بشین!🎶☺ پنیر صباح چه چیزیه! فتا، لبنه، شهری، بلغاری، لاکتیکی، سبزیجات، سالادی، خامه ای و... انتخاب شما کدومه؟😋 . .
. آهنگ سال با اجرای گاوهای خوشحال!☺🎶 پنیر صباح چه چیزیه! فتا، لبنه، شهری، بلغاری، لاکتیکی، سبزیجات، سالادی، خامه ای و... انتخاب شما کدومه؟😋 . .
. آهنگ سال با اجرای گاوهای خوشحال!☺🎶 پنیر صباح چه چیزیه! فتا، لبنه، شهری، بلغاری، لاکتیکی، سبزیجات، سالادی، خامه ای و... انتخاب شما کدومه؟😋 . .
🎶🎶ریمیکس جدید اهنگ مهراد جم(شمال) 🎶🎶 جهت دانلود به برترین وبسایت های موزیک مراجعه نمایید... جهت اطلاع از جدید ترین اهنگ های خوانندگان ایرانی مارو دنبال کنید.. #موزیک #موزیک_پاپ #موزیک_جدید #موزیک_ایرانی #موزیک_روز #موزیک_خاص #موزیک_شاد #شاد #آهنگ_ایرانی #آهنگ #آهنگ_جدید #آهنگ_پاپ #ریمیکس_جدید #ریمیکس
🎶🎶ریمیکس جدید اهنگ مهراد جم(شمال) 🎶🎶 جهت دانلود به برترین وبسایت های موزیک مراجعه نمایید... جهت اطلاع از جدید ترین اهنگ های خوانندگان ایرانی مارو دنبال کنید.. #موزیک #موزیک_پاپ #موزیک_جدید #موزیک_ایرانی #موزیک_روز #موزیک_خاص #موزیک_شاد #شاد #آهنگ_ایرانی #آهنگ #آهنگ_جدید #آهنگ_پاپ #ریمیکس_جدید #ریمیکس
سلام سلام به همه ي شما ✋🏻✋🏻✋🏻✋🏻 تمام #ديزاين يك #ويلا تو لواسونو براتون به #نمايش گذاشتم🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️ اميدوارم #حالشو ببرين🤩🥰 . . . . #ويلا #دكوراسيون #ويلا_لاكچري_لوكس #ويلا_لوكس_شمال #اتاق #روف #ساختمان #طراحیداخلی #اكسبلور #خواننده #ستين #آهنگ #آهنگ_جدید #لاكچري #لاكچري_لايف #مهران_مدیری #لقمه_شو _ #
سلام سلام به همه ي شما ✋🏻✋🏻✋🏻✋🏻 تمام #ديزاين يك #ويلا تو لواسونو براتون به #نمايش گذاشتم🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️ اميدوارم #حالشو ببرين🤩🥰 . . . . #ويلا #دكوراسيون #ويلا_لاكچري_لوكس #ويلا_لوكس_شمال #اتاق #روف #ساختمان #طراحیداخلی #اكسبلور #خواننده #ستين #آهنگ #آهنگ_جدید #لاكچري #لاكچري_لايف #مهران_مدیری #لقمه_شو _ #
سلام سلام به همه ي شما ✋🏻✋🏻✋🏻✋🏻 تمام #ديزاين يك #ويلا تو لواسونو براتون به #نمايش گذاشتم🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️ اميدوارم #حالشو ببرين🤩🥰 . . . . #ويلا #دكوراسيون #ويلا_لاكچري_لوكس #ويلا_لوكس_شمال #اتاق #روف #ساختمان #طراحیداخلی #اكسبلور #خواننده #ستين #آهنگ #آهنگ_جدید #لاكچري #لاكچري_لايف #مهران_مدیری #لقمه_شو _ #
سلام سلام به همه ي شما ✋🏻✋🏻✋🏻✋🏻 تمام #ديزاين يك #ويلا تو لواسونو براتون به #نمايش گذاشتم🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️ اميدوارم #حالشو ببرين🤩🥰 . . . . #ويلا #دكوراسيون #ويلا_لاكچري_لوكس #ويلا_لوكس_شمال #اتاق #روف #ساختمان #طراحیداخلی #اكسبلور #خواننده #ستين #آهنگ #آهنگ_جدید #لاكچري #لاكچري_لايف #مهران_مدیری #لقمه_شو _ #
صدایی بی نظیر ❤کیا عاشق صدای لرستانی هستند ؟؟نظرتون چیه؟؟ 😍بهترین ها تگ کنید ❤❤ . 🤩🤩بهترین ها اینجاست🤩🤩👇🎵 فالوو کن هر روز جدیدترین کلیپ ها رو ببین و کلیپ های قدیمی خاطره انگیز👌🏻👇👇👇 .
صدایی بی نظیر ❤کیا عاشق صدای لرستانی هستند ؟؟نظرتون چیه؟؟ 😍بهترین ها تگ کنید ❤❤ . 🤩🤩بهترین ها اینجاست🤩🤩👇🎵 فالوو کن هر روز جدیدترین کلیپ ها رو ببین و کلیپ های قدیمی خاطره انگیز👌🏻👇👇👇 .
محسن ابراهیم زاده آهنگ وابستگی خودم این آهنگ رو از بقیه بیشتر دوست دارم #آهنگ_جدید #موزیک_جدید #محسن_ابراهیم_زاده #آهنگ_شاد #آهنگ #شاد #جذاب #خنده #حس_خوب #حال_خوب #انرزی_مثبت #اسفندماهی #پرسپولیسیم #دختر #دخترونه #دورهمی #دوستی #لاکچری_تهران #لاکچری #مدل #مدلینگ #استایل #خوشتیپ #تهران #کرج #تهران_ساری_رشت_گرگان_مشهد_بیرجند_زاهدان_تبریز_اردبیل_ارومیه_سنندج_کرمانشاه_ایلام_اهواز_بوشهر_خرمآباد_یاسوج_شهرکرد_اصفهان_همدان_زنجان_قزوین_اراک_یزد_کر #جیگرمییییییی 👯💕❤💋👄💅💟💟💜💜🐰😂😜😝😗😛😻😚😚👽💅👄👄🙉🙉🙈👯💕😊😊😂😄💟🐰👑🐰💜😄😂😊💕👯👯👯👯👯👯🙉🙉😻😻😙😍👭💅👄💋❤❤💕💕❤❤❤😊😊😊😄😄💟💟💜🐰👑👑👑👑👑🐰🐰🙉💋❤❤💕💕💕💕😗🙉😗😛😛😛😛😚😙😙😚😚😙😙😙😙😙😍😍😍😍😘😘😘 #من #
محسن ابراهیم زاده آهنگ وابستگی خودم این آهنگ رو از بقیه بیشتر دوست دارم #آهنگ_جدید #موزیک_جدید #محسن_ابراهیم_زاده #آهنگ_شاد #آهنگ #شاد #جذاب #خنده #حس_خوب #حال_خوب #انرزی_مثبت #اسفندماهی #پرسپولیسیم #دختر #دخترونه #دورهمی #دوستی #لاکچری_تهران #لاکچری #مدل #مدلینگ #استایل #خوشتیپ #تهران #کرج #تهران_ساری_رشت_گرگان_مشهد_بیرجند_زاهدان_تبریز_اردبیل_ارومیه_سنندج_کرمانشاه_ایلام_اهواز_بوشهر_خرمآباد_یاسوج_شهرکرد_اصفهان_همدان_زنجان_قزوین_اراک_یزد_کر #جیگرمییییییی 👯💕❤💋👄💅💟💟💜💜🐰😂😜😝😗😛😻😚😚👽💅👄👄🙉🙉🙈👯💕😊😊😂😄💟🐰👑🐰💜😄😂😊💕👯👯👯👯👯👯🙉🙉😻😻😙😍👭💅👄💋❤❤💕💕❤❤❤😊😊😊😄😄💟💟💜🐰👑👑👑👑👑🐰🐰🙉💋❤❤💕💕💕💕😗🙉😗😛😛😛😛😚😙😙😚😚😙😙😙😙😙😍😍😍😍😘😘😘 #من #
دختره یا پسره؟؟؟؟ 😱😱💞💞💞 ممنونم میشم با لایکاتون حمایت کنید❤️ پیجمون رو فالو کنید 👇💙👇💙👇💙👇💙👇💙👇💙👇💙👇💙👇         👆💙👆💙👆💙👆💙👆💙👆💙👆💙👆💙👆 __________________________________________________ دانلودازکانال تلگرام لطفابا فیلترشکن واردشویدآدرس دربیو 💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠 __________________________________________________ #صفا #شاه #ایرانی #پاشایی #استقلال  #مشهد #آهنگ  #خندوانه #تهرانگردی #آهنگ_جدید #پایتخت #موزیک_بروز #ترکی #سلطان #موسیقی_ایرانی #موسیقی_کلاسیک #عشقبازی  #قدیمی  #سلطان_قلبها #محسن_لرستانی #شجریان #رادیوجوان #بزن_بخون #حامدهمایون #گوگوش #گونل #هایده_مهستی #عصرجدید
دختره یا پسره؟؟؟؟ 😱😱💞💞💞 ممنونم میشم با لایکاتون حمایت کنید❤️ پیجمون رو فالو کنید 👇💙👇💙👇💙👇💙👇💙👇💙👇💙👇💙👇 👆💙👆💙👆💙👆💙👆💙👆💙👆💙👆💙👆 __________________________________________________ دانلودازکانال تلگرام لطفابا فیلترشکن واردشویدآدرس دربیو 💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠 __________________________________________________ #صفا #شاه #ایرانی #پاشایی #استقلال #مشهد #آهنگ #خندوانه #تهرانگردی #آهنگ_جدید #پایتخت #موزیک_بروز #ترکی #سلطان #موسیقی_ایرانی #موسیقی_کلاسیک #عشقبازی #قدیمی #سلطان_قلبها #محسن_لرستانی #شجریان #رادیوجوان #بزن_بخون #حامدهمایون #گوگوش #گونل #هایده_مهستی #عصرجدید
. . .🥀🥀🥀 عالیجناب! به هرم داغ عشق تابستانه ات سوگند بوسه می زنم بر سبزه زاران باشکوه دستانت و می نوازم برکه ی‌ بی آلایش چشمانت را و می خوانمت به آغوش قاصدک دل که چنین بی پروا پای می کوبد در آسمان نگاهم به نجوای عاشقانه ی قلب و تو لمس کن غزال اهلی تن را که در میانه ی شرجی ترین صیاد روح بی آلایش نفس هایت به مادیونی ست نجیب چونان پروانگی هایم و قوی وفادار احساسم که تنها تورا می شناسد تنها تورا می خواند به تلاطم آبشار مهر، شورانگیز تر از نسیم به هوای دلدادگی بی حد و بی حصر... #نازنین_فاطمه_جمشیدی مجموعه«عالیجناب عشق» . . .🥀🥀🥀 #تابستان #مرداد #عشق #عاشقانه #عاشق #احساس #احساس_عاشقانه #احساس_شاعرانه #کلیپ_عاشقانه #فرمانروای_احساس #شعر #شاعر #کلیپ_عاشقانه  #کلیپ_احساسی  #ویدیو_عاشقانه  #ویدیو_احساسی  #آهنگ_عاشقانه  #آهنگ_احساسی  #ویدیو_جدید  #کلیپ_جدید  #آهنگ_جدید  #کلیپ_شاد  #آهنگ_شاد  #شعر_عاشقانه  #شعر_احساسی  #عاشقانه  #عشق  #عشقولانه  #احساس  #احساسات  #احساسی  #فرمانروای_احساس
. . .🥀🥀🥀 عالیجناب! به هرم داغ عشق تابستانه ات سوگند بوسه می زنم بر سبزه زاران باشکوه دستانت و می نوازم برکه ی‌ بی آلایش چشمانت را و می خوانمت به آغوش قاصدک دل که چنین بی پروا پای می کوبد در آسمان نگاهم به نجوای عاشقانه ی قلب و تو لمس کن غزال اهلی تن را که در میانه ی شرجی ترین صیاد روح بی آلایش نفس هایت به مادیونی ست نجیب چونان پروانگی هایم و قوی وفادار احساسم که تنها تورا می شناسد تنها تورا می خواند به تلاطم آبشار مهر، شورانگیز تر از نسیم به هوای دلدادگی بی حد و بی حصر... #نازنین_فاطمه_جمشیدی مجموعه«عالیجناب عشق» . . .🥀🥀🥀 #تابستان #مرداد #عشق #عاشقانه #عاشق #احساس #احساس_عاشقانه #احساس_شاعرانه #کلیپ_عاشقانه #فرمانروای_احساس #شعر #شاعر #کلیپ_عاشقانه #کلیپ_احساسی #ویدیو_عاشقانه #ویدیو_احساسی #آهنگ_عاشقانه #آهنگ_احساسی #ویدیو_جدید #کلیپ_جدید #آهنگ_جدید #کلیپ_شاد #آهنگ_شاد #شعر_عاشقانه #شعر_احساسی #عاشقانه #عشق #عشقولانه #احساس #احساسات #احساسی #فرمانروای_احساس
اینم اجرای بنده در کافه ساحلی اهورا با هنرمندی داداشای گلم،تقدیم به شما عزیزان دل😍❤ هرشب با اجرای موسیقی زنده در کافه اهورا در خدمت شما عزیزان دل هستیم❤ #کافه_اهورا 👑#علیرضا_جعفری 🎤 #آهنگ_جدید #آهنگ_مازندرانی #محمودآباد #آرپاپ_موزیک 🎤🎹 _ .. . .    ..
اینم اجرای بنده در کافه ساحلی اهورا با هنرمندی داداشای گلم،تقدیم به شما عزیزان دل😍❤ هرشب با اجرای موسیقی زنده در کافه اهورا در خدمت شما عزیزان دل هستیم❤ #کافه_اهورا 👑#علیرضا_جعفری 🎤 #آهنگ_جدید #آهنگ_مازندرانی #محمودآباد #آرپاپ_موزیک 🎤🎹 _ .. . . ..
سی و سه سال پیش وقتی در کودکی یادگیری موسیقی رو شروع کردم تصورش رو هم نمیکردم که روزی اسطوره موسیقی پاپ و رپ، استاد شهرام آذر عزیز (سَندی) پیام محبت آمیزی برای من بفرستند از لطفتون سپاسگزارم استاد ❤ استاد شهریاری مجری درجه یک تلویزیون کلیپ آهنگی که من در استودیوی خانگی درست کردم رو در صفحه شخصی خودشون به اشتراک بذارن سپاس استاد ❤ امیر عبدالله(سفیدپوش خلیج فارس) خواننده و نوازنده عود درجه یک از نمونه ریتم خلیجی من خوششون بیاد و پیام محبت آمیزی ارسال کنند (ممنونم شیخ) ❤ استودیو مَن برادرز سازنده آهنگهای جنتلمن و این دل شده هوایی و... نمونه کارم رو تایید کنند (سپاسگزارم برادران منوچهری عزیز) ❤ ابراهیم علیزاده خواننده آهنگ سنی دییلر (چالش رقص آذری) نمونه ریتم آذری من رو بپسندن (سپاس استاد) ❤احسان پایه (خواننده درجه یک همشهریم) نمونه ریتمی که برای آهنگشون درست کردم رو تایید کنند(ممنونم استاد) از همه اساتید عزیزم وهمچنین از همه شما بزرگواران که همیشه منت گذاشته و کارهای ناچیز این حقیر رو تایید میکنین سپاسگزارم #موزیک #ایران #تهران #اهواز #خوزستان #آهنگ_جدید #یاماها #قدردانی #سندی #شهرام_آذر #محمود_شهریاری #امیرعبدالله۱ #ابراهیم_علیزاده #سنی_دییلر_منی_دییلر #برادران_منوچهری #احسان_پایه #فرخ_مطهری
سی و سه سال پیش وقتی در کودکی یادگیری موسیقی رو شروع کردم تصورش رو هم نمیکردم که روزی اسطوره موسیقی پاپ و رپ، استاد شهرام آذر عزیز (سَندی) پیام محبت آمیزی برای من بفرستند از لطفتون سپاسگزارم استاد ❤ استاد شهریاری مجری درجه یک تلویزیون کلیپ آهنگی که من در استودیوی خانگی درست کردم رو در صفحه شخصی خودشون به اشتراک بذارن سپاس استاد ❤ امیر عبدالله(سفیدپوش خلیج فارس) خواننده و نوازنده عود درجه یک از نمونه ریتم خلیجی من خوششون بیاد و پیام محبت آمیزی ارسال کنند (ممنونم شیخ) ❤ استودیو مَن برادرز سازنده آهنگهای جنتلمن و این دل شده هوایی و... نمونه کارم رو تایید کنند (سپاسگزارم برادران منوچهری عزیز) ❤ ابراهیم علیزاده خواننده آهنگ سنی دییلر (چالش رقص آذری) نمونه ریتم آذری من رو بپسندن (سپاس استاد) ❤احسان پایه (خواننده درجه یک همشهریم) نمونه ریتمی که برای آهنگشون درست کردم رو تایید کنند(ممنونم استاد) از همه اساتید عزیزم وهمچنین از همه شما بزرگواران که همیشه منت گذاشته و کارهای ناچیز این حقیر رو تایید میکنین سپاسگزارم #موزیک #ایران #تهران #اهواز #خوزستان #آهنگ_جدید #یاماها #قدردانی #سندی #شهرام_آذر #محمود_شهریاری #امیرعبدالله۱ #ابراهیم_علیزاده #سنی_دییلر_منی_دییلر #برادران_منوچهری #احسان_پایه #فرخ_مطهری
. آهنگ مانکن ساعت ۷ شب😍 عجب عکسیه😱🤤😭❤
. آهنگ مانکن ساعت ۷ شب😍 عجب عکسیه😱🤤😭❤
زنگ تفریح در این پست زنگ تفریح، براتون اهنگ قشنگ و ماندگار گل سنگم اثر بانوی آواز ایران، بانو هایده رو آماده کردیم، امیدواریم لذت ببرید  #آهنگ #آهنگ_جدید #اهنگ_غم #شادمهرعقیلی #اهنگ_قدیمی #اهنگ_شاد #اهنگ_ایرانی #معین #سیاوش_قمیشی #هایده_مهستی #پاپ #سنتی #آهنگ_پاپ #ابی #داریوش_اقبالی #داریوش #گوگوش #امید
زنگ تفریح در این پست زنگ تفریح، براتون اهنگ قشنگ و ماندگار گل سنگم اثر بانوی آواز ایران، بانو هایده رو آماده کردیم، امیدواریم لذت ببرید #آهنگ #آهنگ_جدید #اهنگ_غم #شادمهرعقیلی #اهنگ_قدیمی #اهنگ_شاد #اهنگ_ایرانی #معین #سیاوش_قمیشی #هایده_مهستی #پاپ #سنتی #آهنگ_پاپ #ابی #داریوش_اقبالی #داریوش #گوگوش #امید
موزیک ویدیو کامل عاشق شدن ((ورق بزنید ))از محسن ابراهیم زاده تقدیم به دوستای گلم. #محسن_ابراهیم_زاده #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ_جدید #آهنگ #آهنگ_شاد #شاد #جذاب #خنده #حس_خوب #حال_خوب #انرزی_مثبت #اسفندماهی #پرسپولیسیم #دختر #دخترونه #دورهمی #دوستی #مدلینگ #مدل #لاکچری_تهران #لاکچری #استایل #خوشتیپ #تهران #کرج #تهران_ساری_رشت_گرگان_مشهد_بیرجند_زاهدان_تبریز_اردبیل_ارومیه_سنندج_کرمانشاه_ایلام_اهواز_بوشهر_خرمآباد_یاسوج_شهرکرد_اصفهان_همدان_زنجان_قزوین_اراک_یزد_کر #جیگرمییییییی 👯💕❤💋👄💅💟💟💜💜🐰😂😜😝😗😛😻😚😚👽💅👄👄🙉🙉🙈👯💕😊😊😂😄💟🐰👑🐰💜😄😂😊💕👯👯👯👯👯👯🙉🙉😻😻😙😍👭💅👄💋❤❤💕💕❤❤❤😊😊😊😄😄💟💟💜🐰👑👑👑👑👑🐰🐰🙉💋❤❤💕💕💕💕😗🙉😗😛😛😛😛😚😙😙😚😚😙😙😙😙😙😍😍😍😍😘😘😘 #من #
موزیک ویدیو کامل عاشق شدن ((ورق بزنید ))از محسن ابراهیم زاده تقدیم به دوستای گلم. #محسن_ابراهیم_زاده #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ_جدید #آهنگ #آهنگ_شاد #شاد #جذاب #خنده #حس_خوب #حال_خوب #انرزی_مثبت #اسفندماهی #پرسپولیسیم #دختر #دخترونه #دورهمی #دوستی #مدلینگ #مدل #لاکچری_تهران #لاکچری #استایل #خوشتیپ #تهران #کرج #تهران_ساری_رشت_گرگان_مشهد_بیرجند_زاهدان_تبریز_اردبیل_ارومیه_سنندج_کرمانشاه_ایلام_اهواز_بوشهر_خرمآباد_یاسوج_شهرکرد_اصفهان_همدان_زنجان_قزوین_اراک_یزد_کر #جیگرمییییییی 👯💕❤💋👄💅💟💟💜💜🐰😂😜😝😗😛😻😚😚👽💅👄👄🙉🙉🙈👯💕😊😊😂😄💟🐰👑🐰💜😄😂😊💕👯👯👯👯👯👯🙉🙉😻😻😙😍👭💅👄💋❤❤💕💕❤❤❤😊😊😊😄😄💟💟💜🐰👑👑👑👑👑🐰🐰🙉💋❤❤💕💕💕💕😗🙉😗😛😛😛😛😚😙😙😚😚😙😙😙😙😙😍😍😍😍😘😘😘 #من #
به نظر شما صدای کدوم ترانه سرا بیشتر ارامش داره #اهنگ #آهنگ_جدید
به نظر شما صدای کدوم ترانه سرا بیشتر ارامش داره #اهنگ #آهنگ_جدید
اولین قسمت «مانکن» در تاریخ ۲ شهریور‌ماه همراه با آهنگ «آینده» منتشر خواهد شد. ❤🖤❤🖤❤ همینطور آهنگ #مانکن رو از تاریخ ۳۱ مرداد‌ماه از تمامی‌ سایت‌های معتبر گوش کنید 🎧 🖤❤🖤❤🖤 🎭کارگردان: حسین سهیلی‌زاده 🎶 ترانه و آهنگ: فرزاد فرزین 🎼 تنظیم: فرزاد فرزین و محمد شاکر ⁣#فرزادفرزین #مانکن #آهنگ_جدید #موسیقی #مانکن
اولین قسمت «مانکن» در تاریخ ۲ شهریور‌ماه همراه با آهنگ «آینده» منتشر خواهد شد. ❤🖤❤🖤❤ همینطور آهنگ #مانکن رو از تاریخ ۳۱ مرداد‌ماه از تمامی‌ سایت‌های معتبر گوش کنید 🎧 🖤❤🖤❤🖤 🎭کارگردان: حسین سهیلی‌زاده 🎶 ترانه و آهنگ: فرزاد فرزین 🎼 تنظیم: فرزاد فرزین و محمد شاکر ⁣#فرزادفرزین #مانکن #آهنگ_جدید #موسیقی #مانکن
↔️ & ↔️ ☝️☝️☝️ ️️📃📃📃🗣️این آهنگمو تقدیمممم میکنم به تنهااااترین هم نفسممم👩‍❤️‍👨؛؛ به هماانی که خودش داندو بس!! گر نداررررری میل رفتن "" واسه تو بازگشت هست*** دًر دروازه که بازه🚟 کی توان رو تو😇 که بست️📴📴📴 #ملودی #ملودیکا #ترانه_سرا #ترانه_سرایی  #ترانه_سرا_ایرانی #اهنگ #آهنگ_جدید #آهنگ #خوانندگان #خواننده_شو #تکست_عاشقانه #تکست_خاص #تکست_ناب #تکست      #
↔️ & ↔️ ☝️☝️☝️ ️️📃📃📃🗣️این آهنگمو تقدیمممم میکنم به تنهااااترین هم نفسممم👩‍❤️‍👨؛؛ به هماانی که خودش داندو بس!! گر نداررررری میل رفتن "" واسه تو بازگشت هست*** دًر دروازه که بازه🚟 کی توان رو تو😇 که بست️📴📴📴 #ملودی #ملودیکا #ترانه_سرا #ترانه_سرایی #ترانه_سرا_ایرانی #اهنگ #آهنگ_جدید #آهنگ #خوانندگان #خواننده_شو #تکست_عاشقانه #تکست_خاص #تکست_ناب #تکست #
سلطان دل ها باش اما دلی رو نشکن .___. فعال اینستا👑 فالو یادتون نره😉 فالو کنید فعالم⚘ استوری رو حتما چک کن👑 حتما ی سری ب پیجم بزنید❤ #کامنت_بزار_تو_پستات_جبران_میشه 😍😜💙💙 #عشقم  #نفسم    #آهنگ_جدید  #آهنگ     #😍 #❤️ #😘
سلطان دل ها باش اما دلی رو نشکن .___. فعال اینستا👑 فالو یادتون نره😉 فالو کنید فعالم⚘ استوری رو حتما چک کن👑 حتما ی سری ب پیجم بزنید❤ #کامنت_بزار_تو_پستات_جبران_میشه 😍😜💙💙 #عشقم #نفسم #آهنگ_جدید #آهنگ #😍 #❤️ #😘
.___. فعال اینستا👑 فالو یادتون نره😉 فالو کنید فعالم⚘ استوری رو حتما چک کن👑 حتما ی سری ب پیجم بزنید❤ #کامنت_بزار_تو_پستات_جبران_میشه 😍😜💙💙 #کامنت_بزار_تو_پستات_جبران_میشه 😍😜💙💙 #عشقم  #نفسم    #آهنگ_جدید  #آهنگ     #😍 #❤️ #😘
.___. فعال اینستا👑 فالو یادتون نره😉 فالو کنید فعالم⚘ استوری رو حتما چک کن👑 حتما ی سری ب پیجم بزنید❤ #کامنت_بزار_تو_پستات_جبران_میشه 😍😜💙💙 #کامنت_بزار_تو_پستات_جبران_میشه 😍😜💙💙 #عشقم #نفسم #آهنگ_جدید #آهنگ #😍 #❤️ #😘
گاهی دلم ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻡ تنگ می شود ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﮐﯽ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧه قلبم میگیرد گاهی آرزو میکنم ای کاش دلی نبود تا تنگ شود تا خسته شود تا بشکند تمامِ آن چیزی که درباره‌ی تو در سرم هست ده‌ ها کتاب می‌ شود اما تمام چیزی که در دلم هست فقط دو کلمه است دوستت دارم… * * * #جدایی #دلشکسته #عاشقانه #دلنوشته_خاص #کلیپ_غمگین #غمگین  #تنها #دیسلاو #دپ #دپرس #دخترونه #پسرونه #پروفایل_خاص #عاشقانه_های_من #جدید #آهنگ_جدید #موزیک_جدید #کلیپ_جدید_عالی #محکوم_به_سکوت
گاهی دلم ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻡ تنگ می شود ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﮐﯽ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧه قلبم میگیرد گاهی آرزو میکنم ای کاش دلی نبود تا تنگ شود تا خسته شود تا بشکند تمامِ آن چیزی که درباره‌ی تو در سرم هست ده‌ ها کتاب می‌ شود اما تمام چیزی که در دلم هست فقط دو کلمه است دوستت دارم… * * * #جدایی #دلشکسته #عاشقانه #دلنوشته_خاص #کلیپ_غمگین #غمگین #تنها #دیسلاو #دپ #دپرس #دخترونه #پسرونه #پروفایل_خاص #عاشقانه_های_من #جدید #آهنگ_جدید #موزیک_جدید #کلیپ_جدید_عالی #محکوم_به_سکوت
تعداد 84 مطلب توسط سیستم هوشمند فیلترینگ شناسایی و حذف شد.