فوتوگرام

عکس ها و فیلم های درباره مهدویکیا در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های مهدویکیا

Instagram
loading...
بازی برای تیم ملی یک افتخار است..تلاش برای سربلندی وطن عشقی وصف ناشدنیست زیرا وطن، مهمترین میراث آدمیست...و بی شک تنها میراثی هست که هرگز نمی توان آن را خرج کرد، هدیه داد و یا فروخت...باید پایش ماند و ساخت و آبادش کرد❤ پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
بازی برای تیم ملی یک افتخار است..تلاش برای سربلندی وطن عشقی وصف ناشدنیست زیرا وطن، مهمترین میراث آدمیست...و بی شک تنها میراثی هست که هرگز نمی توان آن را خرج کرد، هدیه داد و یا فروخت...باید پایش ماند و ساخت و آبادش کرد❤ پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
بازی برای تیم ملی یک افتخار است..تلاش برای سربلندی وطن عشقی وصف ناشدنیست زیرا وطن، مهمترین میراث آدمیست...و بی شک تنها میراثی هست که هرگز نمی توان آن را خرج کرد، هدیه داد و یا فروخت...باید پایش ماند و ساخت و آبادش کرد❤  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
بازی برای تیم ملی یک افتخار است..تلاش برای سربلندی وطن عشقی وصف ناشدنیست زیرا وطن، مهمترین میراث آدمیست...و بی شک تنها میراثی هست که هرگز نمی توان آن را خرج کرد، هدیه داد و یا فروخت...باید پایش ماند و ساخت و آبادش کرد❤ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
❤😊😍😍 پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
❤😊😍😍 پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
✌✌😊😊😊👌  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
✌✌😊😊😊👌 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
☺☺👍😎🏀🏀⚽️⚽️  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
☺☺👍😎🏀🏀⚽️⚽️ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
فقط آنها که جرات شکست خوردن دارند ، موفق می شوند. باید باشد یکی مثل تو تا به دیگران نشان دهد اگر افتادی مهم نیست... به شرطی که موقع بلند شدن از زمین چیزی برداری👌 تو باید باشی و بدرخشی تا همگان بدانند اگر عاشق کاری که انجام می دهی باشی، حتماً موفق خواهی شد✌ تو باید باشی تا دیگران ببینند همیشه تصمیم خود، برای موفق شدن از هر چیز دیگر مهمتر است👍 تو باید اینچنین عاشقانه خدمت کنی تا دیگران دریابند کسی که سعی می کند تنها زندگی کند، هیچوقت یک انسان موفق نخواهد شد. قلب او اگر به قلب کسی دیگر پاسخ ندهد، پژمرده می شود. ذهن او ، اگر فقط انعکاس افکار خود را بشنود ، پلاسیده می شود✋ اشتباه است اگر باور داشته باشیم که مردم از موفقیت، موفق می شوند. در اکثر موارد، از طریق شکست هایمان است که موفق می شویم. از هیچ قاعده اخلاقی و پند و اندرزی نمی توانیم به این اندازه درس بگیریم💪 تو باید باشی و دست آرزوهای کودکان این خاک را بگیری و به مقصد برسانیشان😊 همیشه باش پسر محبوب و محجوب فوتبال ایران🇮🇷 پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
فقط آنها که جرات شکست خوردن دارند ، موفق می شوند. باید باشد یکی مثل تو تا به دیگران نشان دهد اگر افتادی مهم نیست... به شرطی که موقع بلند شدن از زمین چیزی برداری👌 تو باید باشی و بدرخشی تا همگان بدانند اگر عاشق کاری که انجام می دهی باشی، حتماً موفق خواهی شد✌ تو باید باشی تا دیگران ببینند همیشه تصمیم خود، برای موفق شدن از هر چیز دیگر مهمتر است👍 تو باید اینچنین عاشقانه خدمت کنی تا دیگران دریابند کسی که سعی می کند تنها زندگی کند، هیچوقت یک انسان موفق نخواهد شد. قلب او اگر به قلب کسی دیگر پاسخ ندهد، پژمرده می شود. ذهن او ، اگر فقط انعکاس افکار خود را بشنود ، پلاسیده می شود✋ اشتباه است اگر باور داشته باشیم که مردم از موفقیت، موفق می شوند. در اکثر موارد، از طریق شکست هایمان است که موفق می شویم. از هیچ قاعده اخلاقی و پند و اندرزی نمی توانیم به این اندازه درس بگیریم💪 تو باید باشی و دست آرزوهای کودکان این خاک را بگیری و به مقصد برسانیشان😊 همیشه باش پسر محبوب و محجوب فوتبال ایران🇮🇷 پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
فقط آنها که جرات شکست خوردن دارند ، موفق می شوند. باید باشد یکی مثل تو تا به دیگران نشان دهد اگر افتادی مهم نیست... به شرطی که موقع بلند شدن از زمین چیزی برداری👌 تو باید باشی و بدرخشی تا همگان بدانند اگر عاشق کاری که انجام می دهی باشی، حتماً موفق خواهی شد✌ تو باید باشی تا دیگران ببینند همیشه تصمیم خود، برای موفق شدن از هر چیز دیگر مهمتر است👍 تو باید اینچنین عاشقانه خدمت کنی تا دیگران دریابند کسی که سعی می کند تنها زندگی کند، هیچوقت یک انسان موفق نخواهد شد. قلب او اگر به قلب کسی دیگر پاسخ ندهد، پژمرده می شود. ذهن او ، اگر فقط انعکاس افکار خود را بشنود ، پلاسیده می شود✋ اشتباه است اگر باور داشته باشیم که مردم از موفقیت، موفق می شوند. در اکثر موارد، از طریق شکست هایمان است که موفق می شویم. از هیچ قاعده اخلاقی و پند و اندرزی نمی توانیم به این اندازه درس بگیریم💪 تو باید باشی و دست آرزوهای کودکان این خاک را بگیری و به مقصد برسانیشان😊 همیشه باش پسر محبوب و محجوب فوتبال ایران🇮🇷  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
فقط آنها که جرات شکست خوردن دارند ، موفق می شوند. باید باشد یکی مثل تو تا به دیگران نشان دهد اگر افتادی مهم نیست... به شرطی که موقع بلند شدن از زمین چیزی برداری👌 تو باید باشی و بدرخشی تا همگان بدانند اگر عاشق کاری که انجام می دهی باشی، حتماً موفق خواهی شد✌ تو باید باشی تا دیگران ببینند همیشه تصمیم خود، برای موفق شدن از هر چیز دیگر مهمتر است👍 تو باید اینچنین عاشقانه خدمت کنی تا دیگران دریابند کسی که سعی می کند تنها زندگی کند، هیچوقت یک انسان موفق نخواهد شد. قلب او اگر به قلب کسی دیگر پاسخ ندهد، پژمرده می شود. ذهن او ، اگر فقط انعکاس افکار خود را بشنود ، پلاسیده می شود✋ اشتباه است اگر باور داشته باشیم که مردم از موفقیت، موفق می شوند. در اکثر موارد، از طریق شکست هایمان است که موفق می شویم. از هیچ قاعده اخلاقی و پند و اندرزی نمی توانیم به این اندازه درس بگیریم💪 تو باید باشی و دست آرزوهای کودکان این خاک را بگیری و به مقصد برسانیشان😊 همیشه باش پسر محبوب و محجوب فوتبال ایران🇮🇷 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
آقا هادی مربی خوب کیا پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
آقا هادی مربی خوب کیا پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
آقا هادی مربی خوب کیا  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
آقا هادی مربی خوب کیا ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
نمی دونم چقدر دیگه باید منتظر بمونیم تا این بچه ها تو تیم ملی و تیم های بزرگ باشگاهی برامون دلبری کنند..نمی دونم چقدر دیگه مونده تا بتونیم در عرصه های جهانی بهشون افتخار کنیم...اما تنها چیزی که مشخصه اینه که این بچه ها تو راه درستی حرکت داده شدند...مسیر درستی رو پیش رو داشتند و اونطور که باید تعلیم دیدند...این بچه ها وقتی به رده بزرگسالان برسند دیگه ترسی ندارند از جنگیدن و تلاش کردن....چون به اون خودباوری که باید رسیدند...می دونند نباید خودشون رو دست کم بگیرند...می دونند چیزی از بازیکن های دیگه کم ندارند ..می دونند غرور چیه...تعصب چیه ...غیرت چیه...تیم و وطن چیه...در این سال ها فقط فوتبال این بچه ها نبوده که رشد کرده بلکه شخصیت و منشی رو هم که باید یاد گرفته اند...این بچه ها می تونند آغازی باشند برای دوران جدیدی در فوتبال این سرزمین🇮🇷❤😍 پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
نمی دونم چقدر دیگه باید منتظر بمونیم تا این بچه ها تو تیم ملی و تیم های بزرگ باشگاهی برامون دلبری کنند..نمی دونم چقدر دیگه مونده تا بتونیم در عرصه های جهانی بهشون افتخار کنیم...اما تنها چیزی که مشخصه اینه که این بچه ها تو راه درستی حرکت داده شدند...مسیر درستی رو پیش رو داشتند و اونطور که باید تعلیم دیدند...این بچه ها وقتی به رده بزرگسالان برسند دیگه ترسی ندارند از جنگیدن و تلاش کردن....چون به اون خودباوری که باید رسیدند...می دونند نباید خودشون رو دست کم بگیرند...می دونند چیزی از بازیکن های دیگه کم ندارند ..می دونند غرور چیه...تعصب چیه ...غیرت چیه...تیم و وطن چیه...در این سال ها فقط فوتبال این بچه ها نبوده که رشد کرده بلکه شخصیت و منشی رو هم که باید یاد گرفته اند...این بچه ها می تونند آغازی باشند برای دوران جدیدی در فوتبال این سرزمین🇮🇷❤😍 پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
نمی دونم چقدر دیگه باید منتظر بمونیم تا این بچه ها تو تیم ملی و تیم های بزرگ باشگاهی برامون دلبری کنند..نمی دونم چقدر دیگه مونده تا بتونیم در عرصه های جهانی بهشون افتخار کنیم...اما تنها چیزی که مشخصه اینه که این بچه ها تو راه درستی حرکت داده شدند...مسیر درستی رو پیش رو داشتند و اونطور که باید تعلیم دیدند...این بچه ها وقتی به رده بزرگسالان برسند دیگه ترسی ندارند از جنگیدن و تلاش کردن....چون به اون خودباوری که باید رسیدند...می دونند نباید خودشون رو دست کم بگیرند...می دونند چیزی از بازیکن های دیگه کم ندارند ..می دونند غرور چیه...تعصب چیه ...غیرت چیه...تیم و وطن چیه...در این سال ها فقط فوتبال این بچه ها نبوده که رشد کرده بلکه شخصیت و منشی رو هم که باید یاد گرفته اند...این بچه ها می تونند آغازی باشند برای دوران جدیدی در فوتبال این سرزمین🇮🇷❤  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
نمی دونم چقدر دیگه باید منتظر بمونیم تا این بچه ها تو تیم ملی و تیم های بزرگ باشگاهی برامون دلبری کنند..نمی دونم چقدر دیگه مونده تا بتونیم در عرصه های جهانی بهشون افتخار کنیم...اما تنها چیزی که مشخصه اینه که این بچه ها تو راه درستی حرکت داده شدند...مسیر درستی رو پیش رو داشتند و اونطور که باید تعلیم دیدند...این بچه ها وقتی به رده بزرگسالان برسند دیگه ترسی ندارند از جنگیدن و تلاش کردن....چون به اون خودباوری که باید رسیدند...می دونند نباید خودشون رو دست کم بگیرند...می دونند چیزی از بازیکن های دیگه کم ندارند ..می دونند غرور چیه...تعصب چیه ...غیرت چیه...تیم و وطن چیه...در این سال ها فقط فوتبال این بچه ها نبوده که رشد کرده بلکه شخصیت و منشی رو هم که باید یاد گرفته اند...این بچه ها می تونند آغازی باشند برای دوران جدیدی در فوتبال این سرزمین🇮🇷❤ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
امروز تولد یکی از شماره ۷ های افسانه ای تاریخِ. کسی که به قول سرالکس وقتی وارد زمین میشه سینش رو میده جلو سرش رو بالا میگیره و انگار داره به یار مقابل میگه "من کانتونا هستم.تو چقدر بزرگی؟اونقدر بزرگ هستی که به پای من برسی؟"😍 . . . . . . . . . . . . . . . . . .#اریک #اریک_کانتونا .#فوتبال #فتبالیست #جام #لیگبرتر #جام_جم #جام_حذفی #پرسپولیس #شاهین #فوتبال_ایران #علیرضابیرانوند #ایران #تهران #منچستر #شیاطین_سرخ #پرفوسور #برانکو #ارتش_سرخ #سید #سیدجلال_حسینی #شجاع_خلیل_زاده #علیپور #مهدویکیا #پنالتی #مسی #رونالدو #عشقپولیس
امروز تولد یکی از شماره ۷ های افسانه ای تاریخِ. کسی که به قول سرالکس وقتی وارد زمین میشه سینش رو میده جلو سرش رو بالا میگیره و انگار داره به یار مقابل میگه "من کانتونا هستم.تو چقدر بزرگی؟اونقدر بزرگ هستی که به پای من برسی؟"😍 . . . . . . . . . . . . . . . . . .#اریک #اریک_کانتونا .#فوتبال #فتبالیست #جام #لیگبرتر #جام_جم #جام_حذفی #پرسپولیس #شاهین #فوتبال_ایران #علیرضابیرانوند #ایران #تهران #منچستر #شیاطین_سرخ #پرفوسور #برانکو #ارتش_سرخ #سید #سیدجلال_حسینی #شجاع_خلیل_زاده #علیپور #مهدویکیا #پنالتی #مسی #رونالدو #عشقپولیس
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
🗨 کوتاه از نقل و انتقالات داخلی _🗣 به گفته مدیران دو باشگاه استقلال و تراکتورسازی سرمربیان این دو باشگاه هفته آینده مشخص خواهند شد و قطعاً خارجی خواهند بود _↗️ مهدی مهدوی کیا و حمید استیلی نیز پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی امید را رد کردند _🔁 (رسمی) عزیز بهیچ مدافع چپ پی اس وی آیندهوون به باشک شهیر ترکیه پیوست _🗣 شب گذشته "خوانفه سانز"، خبرنگار ال چیرینگیتو ادعای عجیبی را در مورد راموس مطرح کرد. اینکه او از حضور در رئال به دلایلی خسته شده و به جدایی فکر می کند. برخی نظرات و ژست ها در درون باشگاه باعث شده اند تا کاپیتان از ادامه حضور در رئال دلزده شود و یک بار دیگر جدایی را در برنامه هایش قرار دهد. طبق این ادعا، راموس جاه طلبی و میل به کسب جام های بیشتر را از دست نداده اما معتقد است که در یک باشگاه دیگر، شرایط برای وی بهتر از رئال خواهد بود. ________________________ #نقل_و_انتقالات۹۸ #نقل_و_انتقالات_ایران #نقل_و_انتقالات_داخلی #مهدویکیا #سرمربی_استقلال #نقل_و_انتقالات_تراکتورسازی #نقل_وانتقالات_استقلال #راموس #استراماچونی #نقل_و_انتقالات_رئال_مادرید #نقلوانتقالاتایران #بهیچ #نقلوانتقالاتداخلی #نقلوانتقالاتآسیا #نقلوانتقالات۹۸ #نقلوانتقالاتجهانفوتبال #نقلوانتقالاتایرانی #نقلوانتقالاتلیگیک #نقلوانتقالاتلیگبرتریران #نقلوانتقالاترسمی #نقل_و_انتقالات_رسمی
🗨 کوتاه از نقل و انتقالات داخلی _🗣 به گفته مدیران دو باشگاه استقلال و تراکتورسازی سرمربیان این دو باشگاه هفته آینده مشخص خواهند شد و قطعاً خارجی خواهند بود _↗️ مهدی مهدوی کیا و حمید استیلی نیز پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی امید را رد کردند _🔁 (رسمی) عزیز بهیچ مدافع چپ پی اس وی آیندهوون به باشک شهیر ترکیه پیوست _🗣 شب گذشته "خوانفه سانز"، خبرنگار ال چیرینگیتو ادعای عجیبی را در مورد راموس مطرح کرد. اینکه او از حضور در رئال به دلایلی خسته شده و به جدایی فکر می کند. برخی نظرات و ژست ها در درون باشگاه باعث شده اند تا کاپیتان از ادامه حضور در رئال دلزده شود و یک بار دیگر جدایی را در برنامه هایش قرار دهد. طبق این ادعا، راموس جاه طلبی و میل به کسب جام های بیشتر را از دست نداده اما معتقد است که در یک باشگاه دیگر، شرایط برای وی بهتر از رئال خواهد بود. ________________________ #نقل_و_انتقالات۹۸ #نقل_و_انتقالات_ایران #نقل_و_انتقالات_داخلی #مهدویکیا #سرمربی_استقلال #نقل_و_انتقالات_تراکتورسازی #نقل_وانتقالات_استقلال #راموس #استراماچونی #نقل_و_انتقالات_رئال_مادرید #نقلوانتقالاتایران #بهیچ #نقلوانتقالاتداخلی #نقلوانتقالاتآسیا #نقلوانتقالات۹۸ #نقلوانتقالاتجهانفوتبال #نقلوانتقالاتایرانی #نقلوانتقالاتلیگیک #نقلوانتقالاتلیگبرتریران #نقلوانتقالاترسمی #نقل_و_انتقالات_رسمی
به شخصه دیگه هیچوقت این حس و حال دوست داشتنی و استرس و هیجانی که در بازی های قدیم تیم ملی داشتم رو تجربه نکردم✌🇮🇷🇮🇷👌 ایران_ژاپن سال ۸۴ از شادی تا مرگ ! روزی که جشن مردم به عزا تبدیل شد پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
به شخصه دیگه هیچوقت این حس و حال دوست داشتنی و استرس و هیجانی که در بازی های قدیم تیم ملی داشتم رو تجربه نکردم✌🇮🇷🇮🇷👌 ایران_ژاپن سال ۸۴ از شادی تا مرگ ! روزی که جشن مردم به عزا تبدیل شد پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
به شخصه دیگه هیچوقت این حس و حال دوست داشتنی و استرس و هیجانی که در بازی های قدیم تیم ملی داشتم رو تجربه نکردم✌🇮🇷🇮🇷👌 ایران_ژاپن سال ۸۴ از شادی تا مرگ ! روزی که جشن مردم به عزا تبدیل شد🖤🖤  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
به شخصه دیگه هیچوقت این حس و حال دوست داشتنی و استرس و هیجانی که در بازی های قدیم تیم ملی داشتم رو تجربه نکردم✌🇮🇷🇮🇷👌 ایران_ژاپن سال ۸۴ از شادی تا مرگ ! روزی که جشن مردم به عزا تبدیل شد🖤🖤 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
این عکس به درخواست شما دوستان پست شد✌  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
این عکس به درخواست شما دوستان پست شد✌ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و تلاش خود به مقامی برسی... شاید کمتر کسی بداند که تا چه اندازه، خودباوری سبب باور به هر چیز دیگر می‌شود... باید در این سرزمین کسی باشد به کودکانش بیاموزد که  باید پشتکار و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته باشند. باید باور کنند که هر یک برای انجام کاری استعداد دارند.... باید کسی باشد که به آنها بفهماند با خودباوری و پایداری تمام، با دشواری‌ها روبرو شوند تا اهدافشان محقق گردد... باید کسی باشد برایشان بگوید که انسان‌های بسیاری در این دنیا وجود دارند که از استعدادها، شایستگی‌ها و توانایی‌ها و مهارتهای چشم‌گیری برخوردارند، ولی چون خودباوری ندارند، نمی توانند به خواسته‌ها و اهداف خود برسند.... باید یکی باشد...یکی مثل مهدی..کسی که خودش از جنوب شهر شروع کرد و به بهترین لیگ های دنیا راه یافت...کسی که مصداق بارز اراده و خودباوریست👍 پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و تلاش خود به مقامی برسی... شاید کمتر کسی بداند که تا چه اندازه، خودباوری سبب باور به هر چیز دیگر می‌شود... باید در این سرزمین کسی باشد به کودکانش بیاموزد که  باید پشتکار و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته باشند. باید باور کنند که هر یک برای انجام کاری استعداد دارند.... باید کسی باشد که به آنها بفهماند با خودباوری و پایداری تمام، با دشواری‌ها روبرو شوند تا اهدافشان محقق گردد... باید کسی باشد برایشان بگوید که انسان‌های بسیاری در این دنیا وجود دارند که از استعدادها، شایستگی‌ها و توانایی‌ها و مهارتهای چشم‌گیری برخوردارند، ولی چون خودباوری ندارند، نمی توانند به خواسته‌ها و اهداف خود برسند.... باید یکی باشد...یکی مثل مهدی..کسی که خودش از جنوب شهر شروع کرد و به بهترین لیگ های دنیا راه یافت...کسی که مصداق بارز اراده و خودباوریست👍 پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و تلاش خود به مقامی برسی... شاید کمتر کسی بداند که تا چه اندازه، خودباوری سبب باور به هر چیز دیگر می‌شود... باید در این سرزمین کسی باشد به کودکانش بیاموزد که  باید پشتکار و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته باشند. باید باور کنند که هر یک برای انجام کاری استعداد دارند.... باید کسی باشد که به آنها بفهماند با خودباوری و پایداری تمام، با دشواری‌ها روبرو شوند تا اهدافشان محقق گردد... باید کسی باشد برایشان بگوید که انسان‌های بسیاری در این دنیا وجود دارند که از استعدادها، شایستگی‌ها و توانایی‌ها و مهارتهای چشم‌گیری برخوردارند، ولی چون خودباوری ندارند، نمی توانند به خواسته‌ها و اهداف خود برسند.... باید یکی باشد...یکی مثل مهدی..کسی که خودش از جنوب شهر شروع کرد و به بهترین لیگ های دنیا راه یافت...کسی که مصداق بارز اراده و خودباوریست👍  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و تلاش خود به مقامی برسی... شاید کمتر کسی بداند که تا چه اندازه، خودباوری سبب باور به هر چیز دیگر می‌شود... باید در این سرزمین کسی باشد به کودکانش بیاموزد که  باید پشتکار و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته باشند. باید باور کنند که هر یک برای انجام کاری استعداد دارند.... باید کسی باشد که به آنها بفهماند با خودباوری و پایداری تمام، با دشواری‌ها روبرو شوند تا اهدافشان محقق گردد... باید کسی باشد برایشان بگوید که انسان‌های بسیاری در این دنیا وجود دارند که از استعدادها، شایستگی‌ها و توانایی‌ها و مهارتهای چشم‌گیری برخوردارند، ولی چون خودباوری ندارند، نمی توانند به خواسته‌ها و اهداف خود برسند.... باید یکی باشد...یکی مثل مهدی..کسی که خودش از جنوب شهر شروع کرد و به بهترین لیگ های دنیا راه یافت...کسی که مصداق بارز اراده و خودباوریست👍 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
 -😍😍❤👌✌ پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
-😍😍❤👌✌ پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
 -💪✌👌👍🙂☺😊😊😊😊  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
-💪✌👌👍🙂☺😊😊😊😊 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
بزرگ...باشخصیت...بادانش...باشعور...انسانی فراتر از مرزهای خوب بودن😍😍❤ پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
بزرگ...باشخصیت...بادانش...باشعور...انسانی فراتر از مرزهای خوب بودن😍😍❤ پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
بزرگ...باشخصیت...بادانش...باشعور...انسانی فراتر از مرزهای خوب بودن✌👌  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
بزرگ...باشخصیت...بادانش...باشعور...انسانی فراتر از مرزهای خوب بودن✌👌 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
به به یع روزخوب بایع میمون خوب❤💛💜💔💙💚 یع جاخوندم کع نوشتع بود آدم کع خواهرنداشتع باشع انگارماکارونی ته دیگ نداره😔 ته چین گوشت نداره املت تخم مرغ ندارع کوفت زهرمارندارع زهرمارکوفت ندارع والااااا😕اینااا همع زرررراضافست یکی یدونع باشوپادشاهی کن این مسخرع بازیاااچیع این پست قراربوداحساسی باشعععع😐😐😐😐ولی گوربابای احساس پولللل مهمع میفهمی پولل #مایکل_جکسون #محسن_ابراهیم_زاده #امبرهرد #جانیدپ #صدف_بیوتی #لیمینهو #پارکشینهه #کیم_کارداشیان #کیم_ووبین #جوجونگ_سوک #فرزادفرزین #کایلی_جنر #تیلور_سویفت #بردپیت #دیکاپریو #ریحانا #امینیم #شاخ_مجازی #بکهیون #سهون #اکسو #دابل_اس #بلکپینک #سوزی #مهدی_احمدوند #ماکانبند #سعیدعزت_الهی #سردارآزمون #مهدی_طارمی #مهدویکیا
به به یع روزخوب بایع میمون خوب❤💛💜💔💙💚 یع جاخوندم کع نوشتع بود آدم کع خواهرنداشتع باشع انگارماکارونی ته دیگ نداره😔 ته چین گوشت نداره املت تخم مرغ ندارع کوفت زهرمارندارع زهرمارکوفت ندارع والااااا😕اینااا همع زرررراضافست یکی یدونع باشوپادشاهی کن این مسخرع بازیاااچیع این پست قراربوداحساسی باشعععع😐😐😐😐ولی گوربابای احساس پولللل مهمع میفهمی پولل #مایکل_جکسون #محسن_ابراهیم_زاده #امبرهرد #جانیدپ #صدف_بیوتی #لیمینهو #پارکشینهه #کیم_کارداشیان #کیم_ووبین #جوجونگ_سوک #فرزادفرزین #کایلی_جنر #تیلور_سویفت #بردپیت #دیکاپریو #ریحانا #امینیم #شاخ_مجازی #بکهیون #سهون #اکسو #دابل_اس #بلکپینک #سوزی #مهدی_احمدوند #ماکانبند #سعیدعزت_الهی #سردارآزمون #مهدی_طارمی #مهدویکیا
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
❤❤😍😍😍 پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
❤❤😍😍😍 پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
✌😎👌😊  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
✌😎👌😊 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
هدیه ای از طرف بازیکنان تیم ۲۱ سال هامبورگ✌✌😊😊 پ.ن: حالا بیایید بنویسید آبی نپوش...پیر نشو😐😐 پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
هدیه ای از طرف بازیکنان تیم ۲۱ سال هامبورگ✌✌😊😊 پ.ن: حالا بیایید بنویسید آبی نپوش...پیر نشو😐😐 پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
هدیه ای از طرف بازیکنان تیم ۲۱ سال هامبورگ✌✌😊😊 پ.ن: حالا بیایید بنویسید آبی نپوش...پیر نشو😐😐  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
هدیه ای از طرف بازیکنان تیم ۲۱ سال هامبورگ✌✌😊😊 پ.ن: حالا بیایید بنویسید آبی نپوش...پیر نشو😐😐 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
سایت کیا👇👇👇👇 . عکس:  ✌✌  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
سایت کیا👇👇👇👇 . عکس: ✌✌ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی. ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی. ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
✌👌💪👏🇮🇷  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
✌👌💪👏🇮🇷 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
گل مهدی مهدوی کیا به تیم یورگن کلوپ #مهدویکیا
گل مهدی مهدوی کیا به تیم یورگن کلوپ #مهدویکیا
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
یک مربی خوب و دلسوز و عاشق، حضورش به شاگردانش انرژى ميدهد! بيشتر از اينكه انتقادگر باشد، مشوق است! بيشتر از اينكه منفى باشد، مثبت است! بيشتر از اينكه متكبر باشد، متواضع است! بيشتر از اينكه بخواهد خودنمايى كند، دوست دارد شاگردانش دیده شوند.. برخوردش محترمانه است.. حرمت ها را حفظ می کند و نیاز به تحقیر کسی ندارد... او با مجموعه رفتارهایش به شاگردانش احساسی را ميدهد كه در حقيقت آنها خودشان را مثبت تر و بهتر از آنى كه هستند ميبينند. پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
یک مربی خوب و دلسوز و عاشق، حضورش به شاگردانش انرژى ميدهد! بيشتر از اينكه انتقادگر باشد، مشوق است! بيشتر از اينكه منفى باشد، مثبت است! بيشتر از اينكه متكبر باشد، متواضع است! بيشتر از اينكه بخواهد خودنمايى كند، دوست دارد شاگردانش دیده شوند.. برخوردش محترمانه است.. حرمت ها را حفظ می کند و نیاز به تحقیر کسی ندارد... او با مجموعه رفتارهایش به شاگردانش احساسی را ميدهد كه در حقيقت آنها خودشان را مثبت تر و بهتر از آنى كه هستند ميبينند. پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
یک مربی خوب و دلسوز و عاشق، حضورش به شاگردانش انرژى ميدهد! بيشتر از اينكه انتقادگر باشد، مشوق است! بيشتر از اينكه منفى باشد، مثبت است! بيشتر از اينكه متكبر باشد، متواضع است! بيشتر از اينكه بخواهد خودنمايى كند، دوست دارد شاگردانش دیده شوند.. برخوردش محترمانه است.. حرمت ها را حفظ می کند و نیاز به تحقیر کسی ندارد... او با مجموعه رفتارهایش به شاگردانش احساسی را ميدهد كه در حقيقت آنها خودشان را مثبت تر و بهتر از آنى كه هستند ميبينند.  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
یک مربی خوب و دلسوز و عاشق، حضورش به شاگردانش انرژى ميدهد! بيشتر از اينكه انتقادگر باشد، مشوق است! بيشتر از اينكه منفى باشد، مثبت است! بيشتر از اينكه متكبر باشد، متواضع است! بيشتر از اينكه بخواهد خودنمايى كند، دوست دارد شاگردانش دیده شوند.. برخوردش محترمانه است.. حرمت ها را حفظ می کند و نیاز به تحقیر کسی ندارد... او با مجموعه رفتارهایش به شاگردانش احساسی را ميدهد كه در حقيقت آنها خودشان را مثبت تر و بهتر از آنى كه هستند ميبينند. ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
شما فقط زیبایی های این صحنه ها رو ببین..چیه این فوتبال لعنتی ِ دوست داشتنی❤ پیج اصلی ._  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
شما فقط زیبایی های این صحنه ها رو ببین..چیه این فوتبال لعنتی ِ دوست داشتنی❤ پیج اصلی ._ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● تلگرام رسمی آکادمی کیا ://./ #موشک  #مهدویکیا  #کیا  #فوتبال  #پرسپولیس  #پیروزی #ایران  #هامبورگ  #مهدی_مهدوی_کیا     #اسطوره  #_    
تعداد 69 مطلب توسط سیستم هوشمند فیلترینگ شناسایی و حذف شد.