فوتوگرام
🎹 clip v subtitle (zirnevis) 🎹
 Profile Picture

پیج اینستاگرام 🎹 clip v subtitle (zirnevis) 🎹

آخرین عکس ها و فیلم هایی که @royalsoundsvip درج کرده است.

Instagram
loading...
    ,         📷: ... ________________________________________
, 📷: ... ________________________________________
' 😁 Навіть найсіріші тони виходять ось так, коли ти з друзями 😁 . . . . . . . . . . #фото #озеро #вода #небо #колір #природа #друг #сонце #арт
  . . . . . . .  👍 . .
. . . . . . . 👍 . .
  • 🎉  - %   💜 💜 💜
• 🎉 - % 💜 💜 💜
 ❤️ ... . . . . . .    #❤️
❤️ ... . . . . . . #❤️
💚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
💚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       .       ,    .   á ó  ,   .  á    ,   ñ      .   :       .
. , . á ó , . á , ñ . : .
Обязательно наступает время, когда нужно перестать убегать, а вместо этого развернуться и посмотреть в лицо опасности. . . .
Обязательно наступает время, когда нужно перестать убегать, а вместо этого развернуться и посмотреть в лицо опасности. . . .
 _____________________ : . .
_____________________ : . .
🌴🌴 . . . . . . . . . . .
🌴🌴 . . . . . . . . . . .
     ,      í    á       ;     ... /. /    • • • • • • • •    _
, í á ; ... /. / • • • • • • • • _
    , ’   é : é   à --,    â  ’  🌅 — ’ é         à --.   è  ’ ’ ,   ’à  é . 📸    .
, ’ é : é à --, â ’ 🌅 — ’ é à --. è ’ ’ , ’à é . 📸 .
’    ’    .    .  .    🌸 . . . .
’ ’ . . . 🌸 . . . .
▪🚪 ▪ . . . . . . . . . . . . . . . .
▪🚪 ▪ . . . . . . . . . . . . . . . .
Битца, .. Конский щавель #природа #весна
Битца, .. Конский щавель #природа #весна
🖌   ,
🖌 , ' & / ( )✏ . 🎨 ! ' -./. () & ($) ! . . . . . . . . . . . . .
💥🌈 • • • • • • • • • • • • • • •
💥🌈 • • • • • • • • • • • • • • •
   ,
, ' ! 😍😻 👇 👇 ❤ 💙 : 😸 👇 👇
  ,   ,  😊 _  . _ 🙏 _  ❤️ _   😊 _, ,   _________
, , 😊 _ . _ 🙏 _ ❤️ _ 😊 _, , _________
  , , ,  ! 🌱 _  ,  - -
, , , ! 🌱 _ , - -
 ❤️ | __ ✌️ . . . . . . . . . . .
❤️ | __ ✌️ . . . . . . . . . . .
’  ’  , ’    . • • •
’ ’ , ’ . • • •
ö  🚴🌲🌳🏞️🌄😎    #ß      #ü  #ä
ö 🚴🌲🌳🏞️🌄😎
🔹️   ....     😍😍 . . 🌍 : , 📶 : .. ---------------------------------------------------------- . . . . . . . . . . . . . . .
🔹️ .... 😍😍 . . 🌍 : , 📶 : .. ---------------------------------------------------------- . . . . . . . . . . . . . . .
     ..       ,  , ,  .   ,   ..   ,   . ,    💜 • •  .
.. , , , . , .. , . , 💜 • • .
    .    ☝🏼🦖⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀      ? : ,     😂 ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ -- ! ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀~ ~ 🐢⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀(.  )⠀⠀⠀⠀ ⠀ •⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀                ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
. ☝🏼🦖⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ? : , 😂 ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ -- ! ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀~ ~ 🐢⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀(. )⠀⠀⠀⠀ ⠀ •⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
 ñ  ñ   🤙🏾📸🇯🇵🏞. . . _ _ _              _  #日本 #綺麗 #旅行 #山
ñ ñ 🤙🏾📸🇯🇵🏞. . . _ _ _ _ #日本 #綺麗 #旅行 #山
     ’       .          ’  .  ’   ! ☺️☺️ . . . . . . . .
’ . ’ . ’ ! ☺️☺️ . . . . . . . .
  ◼️ ◼️ ◼️ ◼️ ◼️
◼️ ◼️ ◼️ ◼️ ◼️
اینجا ایران است!!!ساحل سرخ . ساحل هرمز داری خاکی به رنگ سرخ و خوراکی است😍 . وظیفه تک تک ماست که این شگفتی های کشورمون رو انتشار بدیم. . . پس هر چقدر میتونی دوستاتو تگ کن❤ . . لذت دیدن زیباترین نقاط دنیا رو تجربه کنید👇👇 . . ...... . .
اینجا ایران است!!!ساحل سرخ . ساحل هرمز داری خاکی به رنگ سرخ و خوراکی است😍 . وظیفه تک تک ماست که این شگفتی های کشورمون رو انتشار بدیم. . . پس هر چقدر میتونی دوستاتو تگ کن❤ . . لذت دیدن زیباترین نقاط دنیا رو تجربه کنید👇👇 . . ...... . .
تعداد 0 مطلب توسط سیستم هوشمند فیلترینگ شناسایی و حذف شد.